MOTKRAFTS Tjänster

  • Psykoterapeutiska samtal
  • Krisstöd vid dödsfall, olycksfall, övergrepp med mera.
  • Neuropsykologisk screening
  • Motiverade utredning vid alkohol- drog- och tablettmissbruk/beroende
  • Motivationell behandling vid missbruk/beroende
  • Anhörigstöd
  • Handledning av chefer och arbetsgrupper i alkohol/drogärenden
  • Föreläsning inom alkohol/drogområdet och/eller stress och utmattning

Psykoterapeutiska samtal   Kan vara enskilda konsultationer eller längre samtalsserier. Utifrån problematiken väljs lämplig behandling; antingen KBT eller Psykodynamiskt inriktade samtal eller en kombination av dessa.  

Krisstöd vid dödsfall, olycksfall, övergrepp med mera.   Samtalsserie vid allvarliga händelser i livet där vi bland annat använder oss av EMDR teknik.  
Neuropsykologisk screening   Vid misstanke om neuropsykiatrisk diagnos görs en enklare screening. Detta görs ofta i samråd med husläkarmottagningen som vid bekräftad misstanke remitterar vidare till psykiatrin.  

motkraft vackra mål

Motiverade utredning vid alkohol- drog- och tablettmissbruk/beroende   En utredning innehåller en serie samtal, tester och hemuppgifter som sedan analyseras och återförs till individen. Detta sker under cirka en månad och processen syftar till att hitta den egna drivkraften och motivationen till att göra en förändring, och att hitta det lämpligaste behandlingsalternativet. Arbetsgivaren deltar i det inledande och avslutande samtalet i syfte att öka förståelsen för förändringprocessen och därmed öka möjligheten till en lyckad rehabilitering. Antingen går personen kvar hos oss i behandling eller så hänvisar vi vidare till lämplig aktör.

Motivationell behandling vid missbruk/beroende   Vi erbjuder en serie samtal oftast under 3-6 månader, med fokus på att hitta personens egen motivation till förändring  

Anhörigstöd   Du som är anhörig till någon med alkohol/drogproblem! Det finns hjälp att få, du behöver inte fortsätta att ljuga, smussla, känna skuld, täcka upp etc. Det allra viktigaste är att du vågar säga vad du ser och upplever. Du kan aldrig ändra på någons liv och du kan aldrig sluta dricka/droga åt en annan person.
Det viktigaste är att du tar ansvar för ditt eget liv och ser till att du har det bra.  

Handledning av chefer och arbetsgrupper i alkohol/drogärenden   När någon mår dåligt på en arbetsplats uppstår oftast oro och frågor; t.ex. på vilket sätt kan jag vara till stöd och hjälp, vilka förväntningar finns på mig som arbetskamrat, vem gör vad? För lyckad rehabilitering behövs oftast dess frågor diskuteras och besvaras. Vi erbjuder handledning till hela arbetsgrupper eller enskilt till chefer och arbetsledare.  

Föreläsning inom alkohol/drogområdet och/eller stress och utmattning   Kontakta oss för vidare information.